MUDr. Branislav MURÍN, PhD.

gynekológ – pôrodník

 

Ukončil štúdium na LF UPJŠ Košice v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo v roku 1999.

Pracoval  ako odborný asistent na gynekologicko-pôrodníckej klinike UNLP Trieda SNP č.1,

a toho času, ako sekundárny lekár na rovnakom pracovisku.

V roku 2002 úspešne absolvoval kvalifikačnú atestáciu I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

v roku 2006 absolvoval úspešne špecializáciu v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

V roku 2010 mu bol udelený vedecko-akademický titul PhD. na základe úspešnej obhajoby

dizertačnej práce.

Je členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (sekcie perinatálnej medicíny),

a asociácie súkromných lekárov.

Mgr. Martina Pučanová

zdravotná sestra

 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore všeobecná zdravotná sestra ukončila v roku 1997

v Liptovskom Mikuláši. Bakalárske štúdium v odbore všeobecná zdravotná sestra ukončila

na LF UPJŠ v roku 2007. Na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

ukončila magisterské štúdium v odbore všeobecná zdravotná sestra v roku 2010.

Je členkou komory sestrier a pôrodných asistentiek a aj registrovanou sestrou.

ÚVOD

AMBULANCIA

SLUŽBY

CENNÍK

KONTAKT

Copyright © 2015 B.G.M.GYN. All Rights Reserved.